Kategorier

Kamratföreningen

I samband med att F 10 den 1 oktober 1980 avhöll sitt 40-årsjubileum med olika aktiviteter i såväl Ängelholm som Malmö, väcktes tanken på att bilda en kamratförening.

Den 8 oktober 1981 avhölls ett reservbefälsmöte på F 10, varvid man med acklamation antog ett förslag att bilda denna förening i enlighet med ett utkast till stadgar som framtagits och en interimsstyrelse tillsattes.

Det första årsmötet hölls den 12 juni 1982 och då hade föreningen 360 medlemmar. Årsavgiften var 15 kronor. Föreningens första ekonomiska bidrag/gåva var på 1000 kronor som skänkts av Julius Hagander.

Vid utgången av år 1985 var det 750 medlemmar. 1986 beslöts att även värnpliktiga kunde få bli medlemmar i föreningen. Samma år den 21 oktober påbörjades restaureringen av flygplan J 22 Röd Kalle.

År 1988 tillkom den tusende medlemmen. J 22 Röd Kalle var färdigrestaurerad sommaren 1990.

I mars 1991 var medlemsantalet uppe i 1400. Den 12 juli samma år startades restaureringen av J 29F Gul Rudolf. I maj 1995 flög Gul Rudolf för första gången efter restaureringen.

År 2004 blev föreningen öppen för alla flygintresserade.Samma år beslöts att bygga museet, som invigdes den 19 juni.I dag koncentreras kamrataktiviteterna till att tillsammans driva flygmuseet. Medlemmarna inbjuds även till ett antal föredragskvällar med både historiska och aktuella ämnen.